Cool Whatsapp Updates Attitude Status

  • ̿A̿̿t̿̿t̿̿i̿̿t̿̿u̿̿d̿̿e̿̿ ̿̿i̿̿s̿̿ ̿̿L̿̿i̿̿k̿̿e̿̿ ̿̿U̿̿n̿̿d̿̿e̿̿r̿̿w̿̿e̿̿a̿̿r̿̿ ̿̿D̿̿o̿̿n̿̿’̿̿t̿̿ ̿̿S̿̿h̿̿o̿̿w̿̿ ̿̿I̿̿t̿̿ ̿̿J̿̿u̿̿s̿̿t̿̿ ̿̿W̿̿o̿̿r̿̿e̿̿ ̿̿I̿̿t̿
  • Ḿỷ Åттḯтủḓέ ḯṧ Ḃᾶṧέḓ Ớṋ ℍởᾡ Ẏởủ Ṱπέᾶт Ḿέ
  • ̳̿I̳̳̿̿ ̳̳̿̿W̳̳̿̿i̳̳̿̿s̳̳̿̿h̳̳̿̿ ̳̳̿̿I̳̳̿̿ ̳̳̿̿C̳̳̿̿o̳̳̿̿u̳̳̿̿l̳̳̿̿d̳̳̿̿ ̳̳̿̿R̳̳̿̿e̳̳̿̿c̳̳̿̿o̳̳̿̿r̳̳̿̿d̳̳̿̿ ̳̳̿̿M̳̳̿̿y̳̳̿̿ ̳̳̿̿D̳̳̿̿r̳̳̿̿e̳̳̿̿a̳̳̿̿m̳̳̿̿s̳̳̿̿ ̳̳̿̿A̳̳̿̿n̳̳̿̿d̳̳̿̿ ̳̳̿̿W̳̳̿̿a̳̳̿̿t̳̳̿̿c̳̳̿̿h̳̳̿̿ ̳̳̿̿T̳̳̿̿h̳̳̿̿e̳̳̿̿m̳̳̿̿ ̳̳̿̿L̳̳̿̿a̳̳̿̿t̳̳̿̿e̳̿r
  • ℳצ lเſє ,๓צ гยlє,tђคt’ร ๓צ คttเtย๔є
  • Ƒ๏гﻮєt Ṫђє Ħคtєгร, ℂคยรє Ṧ๏๓є ß๏๔צ Ḻ๏√єร У๏ย
  • ̸P̸̸e̸̸o̸̸p̸̸l̸̸e̸ ̸S̸̸a̸̸y̸ ̸N̸̸o̸̸t̸̸h̸̸i̸̸n̸̸g̸’̸s̸ ̸I̸̸m̸̸p̸̸o̸̸s̸̸s̸̸i̸̸b̸̸l̸̸e̸, ̸B̸̸u̸̸t̸ ̸I̸ ̸D̸̸o̸ ̸N̸̸o̸̸t̸̸h̸̸i̸̸n̸̸g̸ ̸E̸̸v̸̸e̸̸r̸̸y̸̸d̸̸a̸̸y̸
  • Ḿỷ ℍέᾶπт ḯṧ Ƨтởḽέṋ ℂᾶṋ Ῑ ℂḧέḉḵ Ẏởủπ Ḃπᾶ
  • Ῑ Åḿ ℍởт Ðủḓέ ₩ḯтḧ ℂởởḽ Åттḯтủḓέ
  • Ι Δɱ Ƨɪɳɢℓɛ βɛɕɒʊƨɛ Ǥѳ∂ ɪƨ βʊƨʏ Ɯʀɪƭɪɳɢ Ƭɦɛ βɛƨƭ £ѳʌɛ Ƨƭѳʀʏ Ғѳʀ Ḿɛ
  • £ѳʌɛ Ḿɛʔ Ǥʀɛɒƭ, Ħɒƭɛ Ḿɛʔ Ɛʌɛɳ βɛƭƭɛʀ, Ɗѳɳ’ƭ Ƙɳѳω Ḿɛʔ Ɗѳɳ’ƭ Ĵʊ∂ɢɛ Ḿɛ
(Visited 27 times, 1 visits today)